<![CDATA[pregontas&rispostas]]> http://limbasnatziones.tempusnostru.it Thu Jan 23 17:52:16 CET 2020 Thu Jan 23 17:52:16 CET 2020 60 <![CDATA[Pro ite naramus "Bonas Pascas"?]]> http://limbas.tempusnostru.it/home.page?docId=2903 2903 Tue, 27 Dec 2016 12:00:00 +0100 <![CDATA[Cale est sa diferèntzia intre “carre” e “petza”?]]> http://limbas.tempusnostru.it/home.page?docId=2901 2901 Sat, 24 Dec 2016 12:00:00 +0100 <![CDATA[Pro ite naramus “missa de puddu”?]]> http://limbas.tempusnostru.it/home.page?docId=2902 2902 Sat, 24 Dec 2016 12:00:00 +0100 <![CDATA[Cando est chi una paràula cumintzat in "V" o in "B" in s'iscritura?]]> http://limbas.tempusnostru.it/home.page?docId=2816 2816 Sun, 20 Mar 2016 12:00:00 +0100