bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos stampa

ÀTERAS NATZIONES


Unu referendum pro su venidore de Puerto Rico

Lu previdet unu documentu de su Guvernu de sos Istados Unidos

Su Grupu  de Traballu de sa Domo Bianca chi s'interessat de Puerto Rico at aprovadu unu documentu  in ue narat chi est in favore chi su pòpulu de s'ìsula  detzidat in sas urnas  su venidore suo. Su documentu  racumandat chi,  intro de su 2012, si fatzant duos referendum. Su primu est pro pregontare  si cheret sighire a èssere un' Istadu Lìberu assotziadu. Si su resurtadu  esseret contra a sa situatzione atuale, si diat fàghere  un'àteru referendum  in ue si diat detzìdere su status nou, e sas optziones diant èssere s'indipendèntzia, sa soverania  in assòtziu (commonwealth) o su de devènnere un'Istadu in prus  de sos Istados Unidos (statehood). Su documentu, chi tenet su caràtere de racumandatzione, l'ant a pònnere in  discussione siat in sa Domo Bianca siat in su Cungressu de sos Istados Unidos .

Sas reatziones de sos partidos de Puerto Rico  sunt istadas diferentes. Su Partidu Indipendentista, tràmite su presidente suo  Rubén Berríos, at emanadu unu comunicadu tostu a beru contra a su documentu, narende chi  "como ischimus chi su Cungressu de sos Istados Unidos  no at a fàghere pròpiu nudda pro afrontare su problema de sa decolonizatzione". Berríos at acusadu su guvernu americanu  de  "paternalismu e mancàntzia  de rispetu" e at agiuntu chi s'ùnica optzione est chi "Puerto Rico reclamet dae sos Istados Unidos, cun una consultatzione locale, s'impinnu  a propònnere a s'ìsula  petzi alternativas decolonizadoras".

In càmbiu, su guvernadore  Luis Fortuño, de su Partidu Nou Progressista, at decraradu chi est cuntentu de su documentu  ca " disinnat un'orientamentu  dae ue podent essire solutziones possìbiles" e at agiuntu chi su partidu suo at a presentare una proposta de lege in propòsitu.


#Sarvadore Serra

» in segus