bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: GLOSSÀRIU
invia mail stampa

GLOSSÀRIU

SOBERANIA

Sa soverania est  su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfe...[sighit]

- 18/10/2011

AUTODETERMINATZIONE

de Diegu Corràine

Autodeterminatzione , in sa sièntzia polìtica e in su deretu internatzionale, definit su deretu de sas natziones o pòpulos de detzìdere, a sa sola, sa forma de guvernu e sa cantidade de pòdere e libertade chi cherent, duncas de determinare su tempus venidore issor...[sighit]

- 07/05/2012

IDEA NATZIONALE

de Diegu Corràine

S'i dea natzionale est unu cuntzetu chi definit unu programa mìnimu de liberatzione de una natzione oprimida o negada, basadu in sa cussèntzia natzionale . Est sa base de su natzionalismu de liberatzione comente dotrina polìtica, contra a su natzionalismu de domìniu. ...[sighit]

- 05/06/2011

ISTADU PLURINATZIONALE

de Diegu Corràine

Est un’istadu in ue sunt presentes prus de una natzione, siat chi custa “plurinatzionalidade” siat reconnota dae sa costitutzione e dae sas leges o nono. Su prus de sos istados de su mundu s’est formadu includende in intro de sas làcanas suas, a su sòlitu pustis...[sighit]

- 25/10/2010

BARBARISMU

de Diegu Corràine

B arbarismu [dae su lat. barbarismus , gr. barbarismós , der. de bárbaros "istràngiu"] est sa forma de una paràula (chi non currispondet a sas règulas fonològicas o morfològicas de una limba o a sa traditzione lessicale sua), intrada, sena bisòngiu perunu, in una limba leende·la dae un'àtera....[sighit]

- 22/10/2010

DIFERENTZIALISMU

de Diegu Corràine

Est sa tendèntzia a diferentziare , in manera voluntària, una limba (a su sòlitu no ufitziale) dae un'àtera (ufitziale), in:A) ortografiaB) lèssicuC) morfofologiaS'idea de sos diferentzialistas est chi, si una limba est diferente, tando "devet" èssere difer...[sighit]

- 08/12/2010

INDIPENDENTISMU

de Diegu Corràine

Idea, movimentu, tendèntzia de chie, apartenende a una natzione oprimida o non reconnota, pessat e disinnat unu progetu polìticu pro fraigare un'istadu a sesi, indipendente, duncas non dipendente dae entidades superiores e non ligadu a perunu àteru istadu.S'indipendentismu est u...[sighit]

- 13/11/2010

NATZIONALISMU DE DOMÌNIU E NATZIONALISMU DE LIBERATZIONE

de Diegu Corràine

Est un’ideologia, unu sistema de ideas chi podet evòlvere in movimentu polìticu, chi tenet sa finalidade de assegurare a una natzione * determinada totu sos deretos chi li cunsentant de esistire e de s’isvilupare in manera lìbera e soverana. Distinghimus duas ...[sighit]

- 21/11/2010

NORMATIVIZATZIONE LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Sa normativizatzione linguìstica est su protzessu de isvilupu e istabilimentu de normas linguìsticas, duncas de  una normativa , de prescritziones de riferimentu iscritu in contu de ortografia, morfolologia, sintassi, lèssicu de una limba determinada. Est unu protz...[sighit]

- 23/11/2010

NORMALIZATZIONE LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Sa normalizatzione linguìstica est s'atzione chi cunsentit a sa limba pròpria, a sa limba istòrica de una natzione, de èssere presente in manera normale in sa sotziedade e in su territòriu, comente limba ufitziale, a sa sola o paris cun àteras. A s...[sighit]