bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: GLOSSÀRIU
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

GLOSSÀRIU


13/11/2010

NATZIONALISMU DE DOMÌNIU E NATZIONALISMU DE LIBERATZIONE

de Diegu Corràine

Est un’ideologia, unu sistema de ideas chi podet evòlvere in movimentu polìticu, chi tenet sa finalidade de assegurare a una natzione* determinada totu sos deretos chi li cunsentant de esistire e de s’isvilupare in manera lìbera e soverana.

Distinghimus duas castas de natzionalismu: su natzionalismu de domìniu e su natzionalismu de liberatzione.

Su natzionalismu de domìniu est espressadu dae una comunidade natzionale chi resessit a formare un’istadu, includende, cun sa fortza o sa trampa, àteras comunidades natzionales, chi in cussu mamentu sunt dèbiles, non sunt galu resessidas a formare unu movimentu in favore de sa soverania issoro o si sunt illùdidas de otènnere sos deretos natzionales issoro in unu perìmetru istatale prus mannu, rinuntziende a un’entidade istatuale distinta. A su sòlitu, custu natzionalismu de domìniu pràticat una polìtica interna assimilatzionista, pro cantzellare sos caràteres de sas àteras natziones (mescamente sa limba) e pro las cunformare a sos caràteres de sa natzione majoritària dominante. Custu natzionalismu si podet manifestare finas in foras de s’istadu giai costituidu, cun una polìtica colonialista de annessiones territoriales. Pro custu est finas efinidu comente natzionalismu imperialista, ca imponet sos caràteres de sa natzione majoritària a totu sas àteras natziones colonizadas e annessas (sena peruna voluntade issoro de nde fàghere parte) in intro de su territòriu de s’istadu, a bias catzende·nche·lis s’indipendèntzia istatuale chi podiant tènnere, neghende·lis sos deretos o reconnoschende·los petzi in parte. Pro custu, mutimus custa casta de istadu, finas istadu-natzione, in ue sa “natzione” est sa dominante.

Su natzionalismu de domìniu (chi tenet semper caraterìsticas ofensivas/agressivas/assimilatzionistas), cando òperat in intro de sas làcanas de s’istadu, leat sa forma de colonialismu internu, in foras de s’istadu leat sa forma de colonialismu esternu e finas colonialismu de populamentu (cando b’at una polìtica de migratzione de pessones in cantidade manna, dae s’istadu dominante a su territòriu colonizadu, a su puntu de nde cambiare, a bias, sa proportzione demogràfica in favore de sa populatzione ocupante).

Custa casta de natzionalismu podet operare in forma lèbia e indireta, a sa cua, assimilende a bellu  a bellu sas natziones dominadas (a bias finas cun unu cuadru giurìdicu chi paret in favore a sas limbas dominadas). Est su natzionalismu de sas majorias comente si presentat in sos istados democràticos, Itàlia, Frantza, Ispagna, Rennu unidu, etc.. Ma podet operare finas in forma crara e violenta, cun polìticas de genotzìdiu e istermìniu. Nazismu e fascismu, istalinismu e totu sas formas totalitàrias de domìniu sunt formas estremas de natzionalismu de domìmiu.

Su natzionalismu de liberatzione est espressadu dae sas natziones dominadas, inclùdidas cun sa fortza o sa trampa in istados mannos dominados dae una natzione majoritària. Custa casta de natzionalismu punnat a si liberare dae sas trobeas de su domìniu esternu e podet tirare a formare un’istadu a contu suo o a intrare in unu istadu formadu dae prus natziones, in cunditzione de paridade. In ambos casos custa casta de natzionalismu cheret sa liberatzione in forma de natzione-istadu, totu su contràriu de s'istadu-natzione.

Oe in die, custa est sa forma prus connota de natzionalismu e est presente in logos meda de su mundu. Tenet duas caraterìsticas importantes: a) est un’ideologia difensiva, paghiosa e solidària, inclusiva, ca non cheret cuntentare su disìgiu suo de liberatzione catzighende o neghende sos deretos de àteras natziones. Su natzionalismu sardu, pro nàrrere, non cheret negare sos deretos de sa natzione italiana, chi esistit ma no includet sa natzione sarda! b)

Su natzionalismu de liberatzione punnat a sa soverania, chi est sa cunditzione de chie tenet unu podere lìberu dae cale si siat assugetamentu esternu. Sa natzione soverana podet isseberare, liberamente, su destinu istitutzionale suo: de si fraigare un’istadu a contu suo, indipendente, o de intrare in cunditzione de paridade in un’istadu cunfederale, o, èsitu estremu, chi formalmente devimus prevìdere, de rinuntziare a sa soverania, de su totu, o atzetende una cunditzione, dipendente, de autonomia natzionale. In custu ùrtimu casu, si tratat prus de regionalismu*  chi non de natzionalismu.

In cale si siat casu, non bi podet àere peruna forma de èsitu basadu in sa soverania si non b’at natzionalismu (in forma de sistema de ideas o de movimentu), in pagas allegas non b’at soveranismu* o indipendentismu* (chi est unu de sos èsitos possìbiles de sa soverania) sena natzionalismu. Imbetzes podet èssere su contràriu, comente amus bidu: bi podet àere natzionalismu ma no indipendentismu a mala gana, in su casu chi s’èsitu de sa soverania siat s’intrada in un’istadu cunfederale.

Sas maneras de arribbare a sa soverania podent èssere: a) unu protzessu rivolutzionàriu de separatzione*; b) unu protzessu de separatzione basadu in su cunsensu de sas partes; c) unu protzessu de autodeterminatzione*, basadu in su deretu internatzionale*, chi, però no est semper craru e universale, cando si trata de lu pònnere in pràtica. A bias, in casos cuncretos, custu deretu est cuntzèdidu, comente essida de unu cunflitu, si una natzione dominada at leadu su caminu prevìdidu in su puntu “a”.


#Diegu Corràine

» in segus