bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

01/10/2008

Sardu e limbas alloglotas paris pro su multilinguismu identitàriu

Die de sas Limbas de Europa | Terranoa | 26/9/2008

Su sardu e sas àteras limbas de Sardigna podent istare in paghe e irrichire su multilinguismu sardu. Est custu su messàgiu chi est essidu a campu chenàbura 26 in Terranoa in ocasione de su cunvegnu “Sas limbas de Sardigna – In s’Europa de sa Diversidade”, organizadu dae sa comuna de Terranoa e dae sa provìntzia de s’Ogiastra. Presentes sas autoridades locales prus mannas, su sìndigu Gianni Giovannelli, s’assessore de sa cultura Uccio Iodice e sos rapresentantes de sa Provìntzia Terranoa-Tèmpiu e de sa Regione.


Su dibàtidu est istadu longu e ricu, cumpretadu finas dae sa presèntzia de esponentes de sas minorias internas sardas: gadduresos, tataresos, tabarchinos e aligheresos. Ant introduidu su sìndigu Giovannelli e s’assessore Iodice, chi at finas moderadu sa mesa de sos relatores, ammentende s’importàntzia chi tenet sa limba in s’isvilupu de su territòriu issoro. Terranoa difatis est una tzitade in crèschida cun un’identidade sua forte chi cheret mantènnere. "Sa tzitade nostra –at naradu su sìndigu Giovanelli est sa “ghenna” de sa Sardigna pro totu sos chi inoghe cròmpent pro andare a logos medas de s’ìsula e custa funtzione est importante finas in su campu culturale".


A pàrrere de Uccio Iodice, assessore comunale, est ora de intrare in s’operatividade pro su chi pertocat sa defensa de sas limbas de su territòriu: sardu e gadduresu. In tempus passadu s’est pèrdidu tempus e como chi Regione e Provìntzia sunt a disponimentu, si podet cumintzare unu caminu de fainas bonas. Elio Casu, assessore de sa provìntzia de Terranoa-Tèmpiu, at fatu testimonia chi finas custu ente cheret dare una manu manna de agiudu.


Giosepe Coròngiu, diretore de su servìtziu limba e cultura sarda de sa Regione, at rapresentadu su dispraghere de s’assessora Maria Antonietta Mòngiu ca no est pòtzida èssere presente e s’est limitadu a un’interventu tècnicu de raighinas amministrativas. "So cuntentu però de èssere inoghe – at naradu – a manera de fàghere ischire chi sa Regione no est petzi in Casteddu ma in totue in Sardigna. S’istitutzione autonòmistica, in sa politica linguistica sua, custoit totu sas limbas de sa Sardigna: su sardu, ma finas sas àteras variedades linguìsticas. Pro custu, in su Pranu Triennale ùrtimu, si previdet finas unu progetu ispetziale pro sas «alloglotas»".


Diegu Corràine, diretore s´Ufìtziu de sa Limba Sarda de sa provìntzia de s’Ogiastra, at bogadu a craru, in una relata longa e prena de ideas positivas, sa chistione de comente sarvare, in calicuna manera, sa chistione de sa limba sarda in unu mamentu difìtzile de sa bida sua. "Est colende un’idea de identidade sarda sena sa limba – at naradu Corràine – e finas s’avesu de sos intelletuales chi iscrient in italianu de atacare sa limba ufitziale. Sunt impreende su sardu pro dare una taca de «esòticu» a sa limba italiana e èssere premiados in Continente. In realidade sunt «cannibalizende» su sardu". Sa retzeta de Corràine pro su sardu est sa de li dare prus visibilidade cun sa signalètica, sa toponòmastica, decàlogos e manifestos.Màuru Maxia, istudiosu de limbas istimadu meda in totue, at craridu, in una relata esemplare, sos raportos intre sardu istòricu e sardo-corsu importadu chi a oustis at fatu nàschere su turritanu e su gadduresu. A bisu de Maxia sos chi faeddant gadduresu oe in die in Sardigna sunt unos 90 mìgia, cando chi su tataresu paret chi siat in abbas malas meda. In su matessi istadu paret chi siat su catalanu in S’Alighera segundu Antoni Arca. "B’at atinu meda in tzitade pro cantu pertocat sa limba – at naradu Arca - ma su protzessu de sustitutzione linguistica cun s’italianu est belle cuncruidu. Sunt pagos sos pitzinnos chi los pesant in catalanu".


Pro Giovanni Canu, de su sòtziu “S’abòju” de Berchideddu, pro barigare totu sos problemas intre limbas diferentes cumbenit a pònnere semper cara a cara sas variedades comente faghent issos pro gadduresu e sardu.

Su cantautore de Carloforte Mario Brai at contadu s’esperièntzia sua de unu chi l’ant pesadu sos babbos in italianu e pustis at imparadu sa limba de minoria a mannu. Sa matessi pelea est tocada a Franca Masu chi, sende chi no est pòdida bènnere, at imbiadu una registrazione vìdeu. "Est un´scàndalu chi sa Regione, in sos programas de sos ispetàculos, no apat mai postu finas sos ispetàculos in sardu, comente cussos de teatru", at naradu Teresa Soro, tataresa, chi at tancadu sos interventos ufitziales.


In cuncruos, dibàtitu lestru cun su pùblicu in ue s’Acadèmia de sa limba gadduresa at manifestadu sos pedinos suos contra a sas “limbas imbentadas dae sa Regione”, ma at finas reconnotu chi su cumportamentu de sa Regione est cambiadu in positivu e est prus democràticu. Uccio Iodice, a sa fine, at invitadu totus a traballare meda pro sas limbas de minoria

[add. dae DIARIULIMBA, 01/10/2008]

#Sarvadore Serra

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]